Ukázka konverzačního tématu:

FAMILY MEMBERS AND FREE TIME

Úroveň A2 - ukázkové téma

 

Some more difficult words from this sheet:

common … společný (přídavné jméno)
a procedure … procedura / postup (podstatné jméno)
duration … doba trvání  (nepočitatelné podstatné jméno)
main … hlavní (přídavné jméno)
generally … obecně (příslovce)
additional … dodatečný (přídavné jméno)
to arrange (for) … domluvit (sloveso)

1.      BEGINNING

Conversation:

Please, tell me something about you, your job and family.
What are your hobbies and what activities do you do every day?
Do you have any future dreams?
Why do you want to be better at English?

Procedure:
Ask your partner these questions and then answer them, too.

Duration:
This part can take 10-20 minutes or of course more.

2.      THE MAIN TOPIC

Conversation A – close family:

Tell me more about your close family, please.

Do you have children / parents / grandparents / grandchildren? How old are they, where do they live, what are their jobs/hobbies, can they speak languages, what is interesting about them?

Who is the oldest / youngest / most clever / most active / most problematic member of your close family?

Conversation B – other family members and free time:

Do you have a big family? Are there many aunts/ uncles/ cousins in your family?

Are you married or single? Do you have a mother-in-law/father-in-law/ brother-in-law? What is your relationship to them? How often do you see them?

How much time do you spend with your family? What do you do together? What is the best experience that you have ever had with your family? Why?

Does your family sometimes organize family reunions? How often / why / where? What do you think about these meetings?

Conversation C – generally about family:

Why is family so important in our lives? What does your family mean to you?

Do you sometimes argue/ have problems/ feel bad in your family? Why? How can we solve negative situations in our families?

Do you have any common dreams with your family? What exactly and when would you like to realize them?

Procedure:
Please, start with the conversation A and then you can continue with B and C. You don´t have to discuss all the questions if you don´t want / you can ask some other questions if you like.

Duration:
Every piece of these conversations (A, B, C) should take minimally 10 minutes, but can be as long as you want.

3.       ENDING

Ask your parner any additional questions which interest you.
Thank your parner for the conversation.
You can as well arrange for the next common meeting.

 

VOCABULARY - SLOVNÍ ZÁSOBA
NOUNS = PODSTATNÁ JMÉNA
a nephew … synovec
I have two little nephews. = Mám dva malé synovce.

a niece …neteř
My niece is a very cute girl. = Moje neteř je velmi roztomilé děvče.

a great-grandmother … prababička
Their children even have a great-grandmother. = Jejich děti mají dokonce prababičku.

a great-grandfather … pradědeček
I have never seen my great-grandfathers. = Své pradědečky jsem nikdy neviděla.

a great-grandchild … pravnouče
Mary and Pete enjoy their great-grandchildren a lot. = Marie a Petr si svá vnoučata velmi užívají.

a reunion … sešlost
Our last family reunion was very pleasant. = Naše poslední rodinná sešlost byla velmi příjemná.

an argument … hádka
Arguments are not very common in our family. = V naší rodině nejsou hádky velmi obvyklé.

a solution … řešení
Does this argument have any solution? = Má tato hádka nějaké řešení?

ADJECTIVES = PŘÍDAVNÁ JMÉNA
close … blízký
Who is the most interesting person of your close family? = Kdo je nejzajímavějším člověkem v tvé blízké rodině?

VERBS = SLOVESA

to get on with sb. … vycházet s někým (v rodině / v jakémkoli vztahu)
How do you get on with your mother-in-law? = Jak vycházíš se svou tchyní?

to experience … zažít
We have never experienced a better trip. = Nikdy jsme nezažili lepší výlet.

to solve … řešit / vyřešit
Please, solve your problems on your own, you are old enough. = Prosím, vyřeš si své problémy sám, jsi na to dost starý.

to come true … stát se skutečností
We want our journey to China to come true. = Chceme, aby se naše cesta do Číny stala skutečností.