Pravidla a podmínky

pro registraci a členství v online projektu na výuku cizích jazyků společnosti Perfect World s.r.o. prostřednictvím internetové adresy www.perfect-word.cz společností Perfect World s.r.o., se sídlem Lidická 82, 323 00 Plzeň, IČ: 29157692 (dále také jako "Obchodní podmínky").

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A POJMY

1.1 Členská sekce „Základ“ – uzavřená členská sekce pro aktivní členy, kteří mají uhrazený členský poplatek. Tato sekce je zaměřena na výuku gramatiky a celkového pochopení cizího jazyka.

1.2 Členská sekce „Projekt“ - uzavřená členská sekce pro aktivní členy, kteří mají uhrazený členský poplatek. Tato sekce je zaměřena na aktivní používání jazyka při výuce.

1.3 Společnost, Provozovatel nebo také Společnosti či Provozovatelé – Perfect World s.r.o. s.r.o., se sídlem Lidická 82, 323 00 Plzeň, IČ: 29157692, DIČ: CZ29157692, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27547, zastoupená paní Dominikou Paškovou

1.3 Registrace - Žádost o přijetí do členské sekce, kterou odesílá žadatel o členství společně se svými kontaktními údaji.

1.4 Žadatel – Osoba, která vyplnila registrační formulář ke vstupu do jedné z členských sekcí.

1.5 Obchodní podmínky - "Obchodní podmínky pro registraci a členství v E-shop klubu", příloha a nedílná součást Smlouvy.

1.6 Členství – Vzniká odesláním registračního formuláře a zaplacením členského poplatku.

1.7 Člen – Se stává osoba, splňující všechny podmínky členství.     

1.8 NOZ - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1.9 Nečlen - Je taková osoba, která se chce účastnit některé z činností či akcí pořádaných společností Perfect World s.r.o. v rámci online projektu.

1.10 Smlouva nebo také Smlouva o členství - Smlouva o užívání a Členství v tomto online projektu uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem a Členem.

1.11 Web, Webové stránky či Stránky klubu - Internetová adresa https://www.perfect-word.cz a její obsah.

1.12 Uživatelský účet, Členský účet nebo Členská sekce - Uzavřená část Webu, která je určena pouze pro Členy a která je chráněna uživatelským jménem a heslem.

1.13 Kontaktní osoba - Uživatelský účet, který je vázán na konkrétní e-mailovou adresu a osobu, jež má přístup do členské sekce.

1.14 Kontaktní e-mail - E-mailová adresa, která je spojena s Kontaktní osobou, a je používána pro nekomerční komunikaci se zástupcem Člena. 

1.17 Objednávka - Objednávka na prodloužení Členství, která je činěna v průběhu nebo před 10 dnem  vypršení Členství Členem.

1.18 Referenční odkaz - Je odkaz, kterým může Člen pozvat jiného uživatele sítě internet, aby se stal také Členem Klubu. Takový Referenční odkaz je unikátní pro každého Člena a je uveden vždy v Členské sekci v záložce "Doporučení".

1.19 Doporučený uživatel - Je takový uživatel sítě internet, který se prokliknul na Web Klubu prostřednictvím Referenčního odkazu Člena, popř. se dostal jiným způsobem na URL adresu Referenčního odkazu.

1.20 Akce klubu - Akce (např. školení, konference, setkání apod.) pořádané Provozovateli pro Členy, popř. i Nečleny.

1.21 Účastník - Fyzická osoba, které se chce zúčastnít nebo se účastní akce Perfect World s.r.o. v rámci tohoto online projektu.

 

II. REGISTRACE

2.1 Členové činí prostřednictvím svých Webových stránek návrh na uzavření Smlouvy o členství v E-shop klubu. Ustanovení § 1732 NOZ se nepoužije.

2.2 Pro Registraci vyplní Žadatel on-line formulář s potřebnými údaji a odešle ho Společnosti k akceptaci.

2.3 Na základě odeslaných údajů z registračního formuláře je  vystavena výzva k platbě pro úhradu Členství.

2.4 Členem se stává žadatel, když je členský poplatek připsán na účet provozovatele.

2.5 Členstvní či přijetí do Klubu není nijak nárokovatelné a Provozovatel má právo odmítnout jakéhokoliv Žadatele a to i bez udání důvodu.

2.6. Po úhradě výzvy k platbě za Členství získává Člen plnohodnotné Členství a může čerpat všechny výhody členství, jež jsou uvedeny dále v těchto Obchodních podmínkách i na Webu.

2.7 V případě neuhrazení výzvy k platbě za Členství v datu splatnosti je Členovi omezen či pozastaven přístup do Členské sekce a jeho Členství může být pozastaveno či zcela zrušeno. V případě zrušení lze podat pouze novou Registraci.

2.8 V případě neakceptace návrhu Smlouvy Společností má Žadatel právo opakovat svou Registraci nejdříve po 30 dnech od takové neakceptace.

2.9 Registrace mohou být omezeny či jinak podmíněny - např. pozvánkou do projektu jiným Členem, nebo omezením počtu členů, apod.

 

III. ČLENSTVÍ - PODMÍNKY A VÝHODY

3.1 Po uhrazení výzvy k platbě za Členství se stává Žadatel plnohodnotným Členem a může tak čerpat všechny výhody Členství. Mezi ty patří:

   3.1.1 Akce, slevy a jiné výhody v sekci partnerských slev a výhod přímo na Webu a Členské sekci.

   3.1.2 Videotipy, webináře, výukový materiál, akcí apod., která jsou umístěna v Členské sekci.

   3.1.3 Možnost získání slev nebo vstupů zdarma na partnerské akce, dle podmínek konkrétní nabídky.

   3.1.4 Přístup do Členské sekce.

   3.1.5 A další výhody, které nemusí být výslovně v těchto Obchodních podmínkách uvedeny.

3.2 Výhody členství dle oddílu 3.1 mohou být pro Členy časově, početně či jinak omezeny a Členové s tímto vyslovují svůj výslovný souhlas. V případě omezení některé výhody na počet, určitý čas uplatnění apod. berou Členové na vědomí, že není po vyčerpání takové výhody (např. ostatními členy) nárokovatelná.

.3.3 Před ukončením Členství (uhrazeného období Členství) je Člen prostřednictvím své Hlavní kontaktní osoby upozorněn na blížíci se konec Členství. To je možné prodloužit formou Objednávky na prodloužení Členství, kterou učiní Člen v Členské sekci a provede její úhradu nejpozději do data splatnosti.

3.4 V případě včasného neprovedení Objednávky či její neúhrady včas může být omezen Členovi přístup do Členské sekce, popř. mu mohou být omezena některá či všechna čerpání výhod členů.

 

IV. REGISTRACE NA AKCE POŘADANÉ PROVOZOVATELI KLUBU

4.1 Provozovatelé pořádají pro Členy i Nečleny různá setkání a jiné akce -tzn. Akce jazykovky se srdcem.

4.2 Akce jazykovky se srdcem mohou být kapacitně omezeny. V případě kapacitního omezení je možné se na Akci jazykovky se srdcem registrovat jako Účastník pouze do naplnění kapacity. Po jejím naplnění je možné se registrovat jako náhradník, kterému je nabídnuta účast v případě, že se z Akce jazykovky se srdcem někdo předem odhlásí.

4.3 Akce jazykovky se srdcem mohou být pro Členy i Nečleny zdarma nebo mohou být zpoplatněny. V případě zpoplatnění je po registraci vystavena výzva k platbě, kterou je povinen Účastník uhradit do data splatnosti nebo dne konání Akce jazykovky se srdcem, podle toho co nastane dříve.

4.4 V případě neuhrazení vstupného zpolatněné Akce jazykovky se srdcem v datu splatnosti je taková registrace Účastníka zrušena a místo přenecháno některému z náhradníků.

4.5 U akce je vždy uvedeno, zda je pouze pro Členy nebo i pro Nečleny. Dále pak cena pro Členy a v případě, že je i pro Nečleny, tak i cena pro Nečleny. 

4.6 Akce jazykovky se srdcem jsou zveřejňovány na Webu.

4.7 Akce jazykovky se srdcem mohou mít kapacitní omezení nejen celkové, ale také na jednotlivé Členy - např. pouze jeden Účastník za Člena. Pokud je omezen počet Účastníků na Člena a daná Akce jazykovky se srdcem má možnost i registrace Nečlenů, je možné registrovat povolený počet Účastníků jako Účastníky za Člena a zbylé účastníky jako Nečleny.

4.8 Jednotlivé Akce jazykovky se srdcem mohou být spolupořádány ve spolupráci s jinými subjekty.

4.9 Na jednotlivé Akce jazykovky se srdcem se spouští možnost registrací v předem určený datum a čas. Do doby, než takový datum a čas nastanou, je u detailu Akce jazykovky se srdcem na Webu uvedena informace, kdy možnost registrace začíná.

4.10 Po naplnění Akce jazykovky se srdcem je možné se přihlásit pouze jako náhradník. Ten je na akci vpuštěn pokud se uvolní místo. 

 

 

VI. UKONČENÍ ČLENSTVÍ

6.1 Členství Člena může být ukončeno následujícími způsoby:

   6.1.1 Na vlastní žádost (popř. dohodou).

   6.1.2 Neprovedením Objednávky na prodloužení Členství nebo včasným neuhrazením Objednávky, respektive výzvy k platbě, která je při takové Objednávce vystavena.

   6.1.3 Vyloučením Člena Provozovatelem.

6.2 V případě ukončení Členství dle bodu 6.1.3 těchto Obchodních podmínek má Člen nárok na odvolání do 30 dnů a to přímo u Provozovatele. V případě odvolání bývalého Člena prověří Provozovatel jeho námitky a shledá-li je oprávněnými, může vzít své rozhodnutí zpět.

6.3 V případě ukončení Členství dle bodu 6.1.3 těchto Obchodních podmínek nemá bývalý Člen nárok na kompenzaci uhrazené částky za Členství - ta propadá jako pokuta a poplatek za ukončení Členství.

6.4 Ukončení Členství dle bodu 6.1.3 těchto Obchodních podmínek může být jednostranné ze strany Provozovatele a může být prodeveno bez udání důvodu a bez náhrady. 

6.5 Ukončením Členství zanikají bývalému Členovi nároky na využívání výhod nebo registrací na Akce jazykovky se srdcem, které jsou blíže popsány v těchto Obchodních podmínkách.

 

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Svou informační povinnost vůči Členům i běžným návštěvníkům Webu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Členů i Nečlenů pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Provozovatele plní Provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný na adrese https://perfect-word.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

 VIII. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1 Člen i Nečlen souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami či akcemi jazykovky se srdcem na elektronickou adresu Člena, resp. Nečlena, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatelem na elektronickou adresu Člena, resp. Nečlena. Svou informační povinnost vůči Členům i Nečlenům ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Členů i Nečlenů pro účely zasílání obchodních sdělení plní Provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný na adrese https://perfect-word.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

8.2 Členové i Nečlenové souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je možné provést plnění a závazky Provozovatele ze Smlouvy, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může Člen/Nečlen souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

IX. DORUČOVÁNÍ

9.1 Členům i Nečlenům může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího a obě smluvní strany se výslovně dohodli, že doručení na elektrocnickou adresu je považováno za dostatečné. Dále se výslovně dohodli, že elektronická zpráva je považována za přečtenou automaticky 72 hodin po jejím doručení do elektronické schránky protistrany.

9.2 Členové výslovně souhlasí s tím, že jako hlavní doručovací elektronické adresa bude sloužit Hlavní kontaktní e-mail.

9.3 Provozovatel prohlašuje, že jako hlavní doručovací elektronická adresa bude e-mailová adresa posta@perfect-world.cz

 

X. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

10.1 Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

10.2 Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2019.

10.3 Ukončením této Smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích působit při nebo po ukončení této smlouvy.

10.4 Tyto Obchodní podmínky jsou sepsány v jazyce českém. Pro interpretaci těchto obchodních podmínek pro případ odlišnosti jazykových verzí jsou závazné podmínky české.

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Závazky Společnosti vůči Členům stejně jako případné nároky Členů vůči Společnosti se promlčují ve lhůtě jednoho roku.

11.2 Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah oddílu III těchto podmínek, zejména cenu Členství. Dále si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek.

11.3 V případě změny obchodních podmínek je Provozovatel povinen takovou změnu oznámit Členům nejpozději 7 dnů před nabytím jejich platnosti.

11.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

11.5 Pro případ mezinárodního prvku se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.

Pravidla a podmínky

pro registraci a členství v online projektu na výuku cizích jazyků společnosti Perfect World s.r.o. prostřednictvím internetové adresy www.perfect-word.cz společností Perfect World s.r.o., se sídlem Lidická 82, 323 00 Plzeň, IČ: 29157692 (dále také jako "Obchodní podmínky").

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A POJMY

1.1 Členská sekce „Základ“ – uzavřená členská sekce pro aktivní členy, kteří mají uhrazený členský poplatek. Tato sekce je zaměřena na výuku gramatiky a celkového pochopení cizího jazyka.

1.2 Členská sekce „Projekt“ - uzavřená členská sekce pro aktivní členy, kteří mají uhrazený členský poplatek. Tato sekce je zaměřena na aktivní používání jazyka při výuce.

1.3 Společnost, Provozovatel nebo také Společnosti či Provozovatelé – Perfect World s.r.o. s.r.o., se sídlem Lidická 82, 323 00 Plzeň, IČ: 29157692, DIČ: CZ29157692, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27547, zastoupená paní Dominikou Paškovou

1.3 Registrace - Žádost o přijetí do členské sekce, kterou odesílá žadatel o členství společně se svými kontaktními údaji.

1.4 Žadatel – Osoba, která vyplnila registrační formulář ke vstupu do jedné z členských sekcí.

1.5 Obchodní podmínky - "Obchodní podmínky pro registraci a členství v E-shop klubu", příloha a nedílná součást Smlouvy.

1.6 Členství – Vzniká odesláním registračního formuláře a zaplacením členského poplatku.

1.7 Člen – Se stává osoba, splňující všechny podmínky členství.     

1.8 NOZ - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1.9 Nečlen - Je taková osoba, která se chce účastnit některé z činností či akcí pořádaných společností Perfect World s.r.o. v rámci online projektu.

1.10 Smlouva nebo také Smlouva o členství - Smlouva o užívání a Členství v tomto online projektu uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem a Členem.

1.11 Web, Webové stránky či Stránky klubu - Internetová adresa https://www.perfect-word.cz a její obsah.

1.12 Uživatelský účet, Členský účet nebo Členská sekce - Uzavřená část Webu, která je určena pouze pro Členy a která je chráněna uživatelským jménem a heslem.

1.13 Kontaktní osoba - Uživatelský účet, který je vázán na konkrétní e-mailovou adresu a osobu, jež má přístup do členské sekce.

1.14 Kontaktní e-mail - E-mailová adresa, která je spojena s Kontaktní osobou, a je používána pro nekomerční komunikaci se zástupcem Člena. 

1.17 Objednávka - Objednávka na prodloužení Členství, která je činěna v průběhu nebo před 10 dnem  vypršení Členství Členem.

1.18 Referenční odkaz - Je odkaz, kterým může Člen pozvat jiného uživatele sítě internet, aby se stal také Členem Klubu. Takový Referenční odkaz je unikátní pro každého Člena a je uveden vždy v Členské sekci v záložce "Doporučení".

1.19 Doporučený uživatel - Je takový uživatel sítě internet, který se prokliknul na Web Klubu prostřednictvím Referenčního odkazu Člena, popř. se dostal jiným způsobem na URL adresu Referenčního odkazu.

1.20 Akce klubu - Akce (např. školení, konference, setkání apod.) pořádané Provozovateli pro Členy, popř. i Nečleny.

1.21 Účastník - Fyzická osoba, které se chce zúčastnít nebo se účastní akce Perfect World s.r.o. v rámci tohoto online projektu.

 

II. REGISTRACE

2.1 Členové činí prostřednictvím svých Webových stránek návrh na uzavření Smlouvy o členství v E-shop klubu. Ustanovení § 1732 NOZ se nepoužije.

2.2 Pro Registraci vyplní Žadatel on-line formulář s potřebnými údaji a odešle ho Společnosti k akceptaci.

2.3 Na základě odeslaných údajů z registračního formuláře je  vystavena výzva k platbě pro úhradu Členství.

2.4 Členem se stává žadatel, když je členský poplatek připsán na účet provozovatele.

2.5 Členstvní či přijetí do Klubu není nijak nárokovatelné a Provozovatel má právo odmítnout jakéhokoliv Žadatele a to i bez udání důvodu.

2.6. Po úhradě výzvy k platbě za Členství získává Člen plnohodnotné Členství a může čerpat všechny výhody členství, jež jsou uvedeny dále v těchto Obchodních podmínkách i na Webu.

2.7 V případě neuhrazení výzvy k platbě za Členství v datu splatnosti je Členovi omezen či pozastaven přístup do Členské sekce a jeho Členství může být pozastaveno či zcela zrušeno. V případě zrušení lze podat pouze novou Registraci.

2.8 V případě neakceptace návrhu Smlouvy Společností má Žadatel právo opakovat svou Registraci nejdříve po 30 dnech od takové neakceptace.

2.9 Registrace mohou být omezeny či jinak podmíněny - např. pozvánkou do projektu jiným Členem, nebo omezením počtu členů, apod.

 

III. ČLENSTVÍ - PODMÍNKY A VÝHODY

3.1 Po uhrazení výzvy k platbě za Členství se stává Žadatel plnohodnotným Členem a může tak čerpat všechny výhody Členství. Mezi ty patří:

   3.1.1 Akce, slevy a jiné výhody v sekci partnerských slev a výhod přímo na Webu a Členské sekci.

   3.1.2 Videotipy, webináře, výukový materiál, akcí apod., která jsou umístěna v Členské sekci.

   3.1.3 Možnost získání slev nebo vstupů zdarma na partnerské akce, dle podmínek konkrétní nabídky.

   3.1.4 Přístup do Členské sekce.

   3.1.5 A další výhody, které nemusí být výslovně v těchto Obchodních podmínkách uvedeny.

3.2 Výhody členství dle oddílu 3.1 mohou být pro Členy časově, početně či jinak omezeny a Členové s tímto vyslovují svůj výslovný souhlas. V případě omezení některé výhody na počet, určitý čas uplatnění apod. berou Členové na vědomí, že není po vyčerpání takové výhody (např. ostatními členy) nárokovatelná.

.3.3 Před ukončením Členství (uhrazeného období Členství) je Člen prostřednictvím své Hlavní kontaktní osoby upozorněn na blížíci se konec Členství. To je možné prodloužit formou Objednávky na prodloužení Členství, kterou učiní Člen v Členské sekci a provede její úhradu nejpozději do data splatnosti.

3.4 V případě včasného neprovedení Objednávky či její neúhrady včas může být omezen Členovi přístup do Členské sekce, popř. mu mohou být omezena některá či všechna čerpání výhod členů.

 

IV. REGISTRACE NA AKCE POŘADANÉ PROVOZOVATELI KLUBU

4.1 Provozovatelé pořádají pro Členy i Nečleny různá setkání a jiné akce -tzn. Akce jazykovky se srdcem.

4.2 Akce jazykovky se srdcem mohou být kapacitně omezeny. V případě kapacitního omezení je možné se na Akci jazykovky se srdcem registrovat jako Účastník pouze do naplnění kapacity. Po jejím naplnění je možné se registrovat jako náhradník, kterému je nabídnuta účast v případě, že se z Akce jazykovky se srdcem někdo předem odhlásí.

4.3 Akce jazykovky se srdcem mohou být pro Členy i Nečleny zdarma nebo mohou být zpoplatněny. V případě zpoplatnění je po registraci vystavena výzva k platbě, kterou je povinen Účastník uhradit do data splatnosti nebo dne konání Akce jazykovky se srdcem, podle toho co nastane dříve.

4.4 V případě neuhrazení vstupného zpolatněné Akce jazykovky se srdcem v datu splatnosti je taková registrace Účastníka zrušena a místo přenecháno některému z náhradníků.

4.5 U akce je vždy uvedeno, zda je pouze pro Členy nebo i pro Nečleny. Dále pak cena pro Členy a v případě, že je i pro Nečleny, tak i cena pro Nečleny. 

4.6 Akce jazykovky se srdcem jsou zveřejňovány na Webu.

4.7 Akce jazykovky se srdcem mohou mít kapacitní omezení nejen celkové, ale také na jednotlivé Členy - např. pouze jeden Účastník za Člena. Pokud je omezen počet Účastníků na Člena a daná Akce jazykovky se srdcem má možnost i registrace Nečlenů, je možné registrovat povolený počet Účastníků jako Účastníky za Člena a zbylé účastníky jako Nečleny.

4.8 Jednotlivé Akce jazykovky se srdcem mohou být spolupořádány ve spolupráci s jinými subjekty.

4.9 Na jednotlivé Akce jazykovky se srdcem se spouští možnost registrací v předem určený datum a čas. Do doby, než takový datum a čas nastanou, je u detailu Akce jazykovky se srdcem na Webu uvedena informace, kdy možnost registrace začíná.

4.10 Po naplnění Akce jazykovky se srdcem je možné se přihlásit pouze jako náhradník. Ten je na akci vpuštěn pokud se uvolní místo. 

 

 

VI. UKONČENÍ ČLENSTVÍ

6.1 Členství Člena může být ukončeno následujícími způsoby:

   6.1.1 Na vlastní žádost (popř. dohodou).

   6.1.2 Neprovedením Objednávky na prodloužení Členství nebo včasným neuhrazením Objednávky, respektive výzvy k platbě, která je při takové Objednávce vystavena.

   6.1.3 Vyloučením Člena Provozovatelem.

6.2 V případě ukončení Členství dle bodu 6.1.3 těchto Obchodních podmínek má Člen nárok na odvolání do 30 dnů a to přímo u Provozovatele. V případě odvolání bývalého Člena prověří Provozovatel jeho námitky a shledá-li je oprávněnými, může vzít své rozhodnutí zpět.

6.3 V případě ukončení Členství dle bodu 6.1.3 těchto Obchodních podmínek nemá bývalý Člen nárok na kompenzaci uhrazené částky za Členství - ta propadá jako pokuta a poplatek za ukončení Členství.

6.4 Ukončení Členství dle bodu 6.1.3 těchto Obchodních podmínek může být jednostranné ze strany Provozovatele a může být prodeveno bez udání důvodu a bez náhrady. 

6.5 Ukončením Členství zanikají bývalému Členovi nároky na využívání výhod nebo registrací na Akce jazykovky se srdcem, které jsou blíže popsány v těchto Obchodních podmínkách.

 

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Svou informační povinnost vůči Členům i běžným návštěvníkům Webu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Členů i Nečlenů pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Provozovatele plní Provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný na adrese https://perfect-word.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

 VIII. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1 Člen i Nečlen souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami či akcemi jazykovky se srdcem na elektronickou adresu Člena, resp. Nečlena, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatelem na elektronickou adresu Člena, resp. Nečlena. Svou informační povinnost vůči Členům i Nečlenům ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Členů i Nečlenů pro účely zasílání obchodních sdělení plní Provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný na adrese https://perfect-word.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

8.2 Členové i Nečlenové souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je možné provést plnění a závazky Provozovatele ze Smlouvy, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může Člen/Nečlen souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

IX. DORUČOVÁNÍ

9.1 Členům i Nečlenům může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího a obě smluvní strany se výslovně dohodli, že doručení na elektrocnickou adresu je považováno za dostatečné. Dále se výslovně dohodli, že elektronická zpráva je považována za přečtenou automaticky 72 hodin po jejím doručení do elektronické schránky protistrany.

9.2 Členové výslovně souhlasí s tím, že jako hlavní doručovací elektronické adresa bude sloužit Hlavní kontaktní e-mail.

9.3 Provozovatel prohlašuje, že jako hlavní doručovací elektronická adresa bude e-mailová adresa posta@perfect-world.cz

 

X. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

10.1 Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

10.2 Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2019.

10.3 Ukončením této Smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích působit při nebo po ukončení této smlouvy.

10.4 Tyto Obchodní podmínky jsou sepsány v jazyce českém. Pro interpretaci těchto obchodních podmínek pro případ odlišnosti jazykových verzí jsou závazné podmínky české.

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Závazky Společnosti vůči Členům stejně jako případné nároky Členů vůči Společnosti se promlčují ve lhůtě jednoho roku.

11.2 Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah oddílu III těchto podmínek, zejména cenu Členství. Dále si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek.

11.3 V případě změny obchodních podmínek je Provozovatel povinen takovou změnu oznámit Členům nejpozději 7 dnů před nabytím jejich platnosti.

11.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

11.5 Pro případ mezinárodního prvku se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.